Sve je savršeno

Jogi je znalac dva vela, vela tela i vela uma. Oni stoje između čoveka i stvarnosti, između čoveka i njegove istinske prorode. Joga je proces osvešćivanja, razumevanja, ovladavanja i transcendentiranja njihove ograničenosti i nemira. Joga je simetrija, simetrija je lepota.

Meditacija je uranjanje u polje nektara jastva. To je nektar spoznaje, on donosi mir, punoću, istinu i slobodu. Jedna kap tog nektara kao katalizator pokreće hemiju rasterećenja celoga bića, hemiju rastakanja strahova, kompleksa.

Svaka meditacija je napor da se spozna vlastita žudnja, vlastita žeđ za apsolutom. Kada se u predvorju duha prepozna ta žudnja, ona postaje i radost otkrića i bol još uvek postojeće podvojenosti od svoga cilja. Kada taj bol postane neizdrživ, kada postane agonija on postaje bitniji od samog života tada jastvo kao svitanje izranja iz magle svesti.

Od bola sveta, pa kroz bol odvojenosti od celovitog, prevazilazimo odbrambene mehanizme egoa da bi se rodili bar na tren kao ushićenje beskraja i beskraj ushićenosti. Taj tren potpuno osvešćuje savršenost kosmičke igre života i smrti, sreće i nesreće, radosti i patnje. Sve je savršeno, pa i bol i patnja sveta bez koga se ne bismo setili da sreću tražimo dublje i šire.

Na kraju puta vidimo da ništa, ama baš ništa, nije bilo uzalud. Sve je u svoje vreme bilo nužni deo evolucije što individualnog, što kolektivnog odrastanja. Svaki bol, svaka suza, svako razočarenje je neophodno vodilo ka proširenju horizonta traganja za srećom, kao paravana traganja za sigurnošću.

***

Everything is Perfect

Yogi is a knower of the two veils, the veil of body and the veil of mind. They stand between man and reality, between man and his true nature. Yoga is a process of awareness, understanding, mastering and transcending of their limitation and unrest. Yoga is a symmetry, symmetry is beauty.

Meditation is the immersion in the field of nectar of the Self. It is the nectar of cognition, it brings peace, fullness, truth and freedom. One drop of that nectar as a catalyst initiates chemistry of relieve of the whole being, the chemistry of dissolution of fears, complexes.

Every meditation is an effort to perceive one’s own desire, one’s own thirst for the absolute. Once in the lobby of the spirit this longing is recognized, it becomes the joy of discovery and the pain of still existing separation from its goal. When the pain becomes unbearable, when it becomes agony, it becomes more important than life itself and then the self as dawn emerges from the fog of consciousness.

From the world of pain, and through the pain of separation from completeness, we transcend ego defense mechanisms to be born at least for a moment as an ecstasy of infinity and infinite of ecstasy. That moment completely awakes the perfection of the cosmic game of life and death, happiness and sadness, joy and pain. Everything is perfect, including the pain and suffering of the world without which we would not remember to seek happiness deeper and wider.

At the end of the path we see that nothing, absolutely nothing, has not been in vain. Everything in its time was a necessary part of the evolution of the individual, of the collective maturity. Every pain, every tear, every disappointment necessary led towards expanding of the horizon of seeking for happiness, as a screen of seeking for certainty.

Slobodan Milićević – Ćići

Advertisements