Prihvatanje istine

Čovek živi u stalnom rascepu između istine koju nedvosmisleno zna i želje da bude prihvaćen od šireg kolektiva. Taj rascep produbljuje potreba, i kolektiva i pojedinca, da se ne bavi istinom ako mu ona odgovara ili da se ne bavi istinom ako bi mu to ugrozilo društvenu ili materijalnu sigurnost.

Tada se i pojedinac i kolektiv agresivno bave onima koji se bave istinom kao takvom i time još dramatičnije guraju sebe u teskobnu tamu gašenja savesti.

Sposobnost da se sagledava i prihvata istina je sposobnost da zanemarimo kalkulatorski strah od istine koja nas može ugroziti. Oslobođeni straha oslobođeni smo svoje najveće nesreće – neznanja. Istina je fenomen koji oslobađa beskrajan prostor bića – prostor onoliko suptilno neizmeran i neprolazan koliko je suptilna istina koju se usuđujemo da sagledamo. Širina je sloboda i sloboda je širina.

Sreća je prostor i prostor je sreća. To je stalni odnos između anande i akaše. Oba fenomena su ontološki beskrajna i cilj i žudnja svesti je da to spozna. Proširujući svest o vlastitom telu, dahu, psihi, umu i intelektu, svest postaje svesnija sebe same. Uranjajući daranom i djanom u sve suptilnije samadije, svest doseže ono iz čega sve ishodi a ono ne ishodi ni iz čega i kroz – Darma mega samadi – spoznaje vlastitu celovitost onog jedinog što postoji – Eko ham – Ja sam Jedno Jedino!

***

Acceptance of truth

Man lives in a permanent gap between the truth he unequivocally knows and a desire to be accepted by the wider collective. That gap is deepen by need, both of the collective and individual, not to deal with the truth if it does not suit him or not to deal with the truth if it would endanger his social or financial security.

Then, both the individual and collective aggressively deal with those who are dealing with truth as such and thus push themselves even more dramatically in anxiously darkness of closing down of conscience.

The ability to perceive and to accept the truth is the ability to ignore calculating fear from the truth that could endanger us. Being free from the fear, we are free from the biggest accident – ignorance. The truth is the phenomenon which release endless space of being – the space as subtly immense and endless as subtle is the truth we dare to perceive. Boundless is freedom and freedom is the boundless.

Happiness is space and space is happiness. It is a permanent relationship between Ananda and Akasha. Both phenomena are ontologically endless and goal and longing of the consciousness is to recognize that. Expanding awareness of one’s own body, breath, psyche, mind and intellect, the consciousness becomes more aware of itself. Immersing by dharana and gyana in more subtle samadhis, the consciousness reaches that from which everything outcomes and that comes out from nothing and through – Dharma Mega Samadhi – realizes its own integrity of the only existing one – Eko ham – I am the Only One!

Advertisements