Borba sa ahamkarom

Jogi se bori sa ahamkarom – sa prepoznavanjem sebe kao onoga koji dela svojim telom, emocijama, mišlju i rečju. To nadvladavane ahamkare je pročišćenje antakarana – unutarnjih instrumenata – manas, budi, ćite i ahamkare. Ljudima je to neizrecivo teško, ali je tragaocima logično i izvodivo. Ono što je i njima često nerazumljivo, i zato nedostižno, je prevazilaženje nivoa aham – nedelatnog nivoa identiteta sa svojim ličnim Ja. To – Ja, iako je slobodno od delanja još uvek je utemeljeno u sebi kao individui. Taj se nivo zarobljenosti ne može prevazići bez bezuslovne žudnje za istinom, slobodom, samospoznajom ili bogom. Aham – ja jesam, rastače se samo ako su nam istina, sloboda, samospoznaja ili bog važniji od nas samih – ako su nam ti ideali život sam. Samo neizmerna čistota žudnje za celovitošću transcendentira poslednju kapiju neznanja – abiniveša vriti, strah od gubitka sebe.

***

Struggle with Ahamkara

Yogi is struggling with ahamkara – by recognizing himself as someone who works with his body, emotions, mind and word. The overcoming of ahamkara is purification of antakaranas – inner instruments – manas, buddi, chitta and ahamkara. It is incredibly difficult for people, but it is logical and possible for seekers. What is often incomprehensible even to them, and therefore unattainable, that is overcoming of aham level – non-doing level of identity with one’s own “me”. That “me”, although free from action, it is still grounded in itself as an individual. That level of captivity can not be overcome without the unconditional desire for truth, freedom, self-realization or God. Aham – I am, dissolves only if the truth, freedom, self-realization or God are more important for us than ourselves – if these ideals present the life itself for us. Only the immense purity of desire for wholeness transcends the last gate of ignorance – abhinivesha vritti, fear of loss of self.

Advertisements

Strah od neposlušnosti

Oko 80% ljudi se organski plaši vlastite neposlušnosti prema autoritetima. Ostalih 20% sme da shvati da neki pojedinac ili institucija koji su im važni ili su jači od njih rade nešto nemoralno ili da njih tera da rade nešto protiv njihove savesti. Ali od tih 20% posto samo troje se usudi da odbije poslušnost nasilju ili nemoralu.

Taj parališući strah 97% populacije, lako koriste predatori u svim oblastima života, od politike, radnih mesta, porodice, pa do međunarodnih odnosa. Žrtva se boji da će sagledavanjem i imenovanjem postupaka i karaktera nasilnika ugroziti vlastitu sigurnostu, materijalnu, društvenu, emotivnu ili duhovnu. Konstantan mobing predatora ostavlja trajan trag na hipokampusu u mozgu, gde se memoriše kao dubok strah od neposlušnosti bilo kom autoritetu.

Onih 3% koji imaju karaktera, svesti i savesti da se javno odupru nasilju ne retko su zdušno napadnuti baš od onih 80% koji ne smeju da pogledaju ogledalo vlastitog kukavičluka. Često oni koji su najteže žrtve dožive kolaps ličnosti, strah im potpuno izblokira korteks – zonu zdravog razuma i slomi im snagu volje da pruže bilo kakav otpor. Da bi uopšte preživeli kao ličnosti moraju i pred sobom i pred drugima da negiraju bilo kakvo zlo koje dolazi od nasilnika postajući njegovi najveći branitelji.

Još veći zaštinici predatora su oni koji od njega očekuju veliki lični dobitak – karijeristi, oportunisti i materijalna, moralna i duhovna sirotinja. U duhovnosti strah od lične neposlušnosti duhovnom autoritetu povezan je sa strahom od gubitka društvene sigurnosti, gubitka duhovne pripadnosti, pa i gubitka Boga i sna o večnom spasenju.

Fear from Disobedience

About 80% of people are organically afraid of their own disobedience towards authorities. The remaining 20% dare to realize that an individual or institution, which are important for them or more powerful than they are, do something immoral or force them to do something against their conscience. But out of those 20% only three percent dares to refuse obedience to violence or immorality.

That paralyzing fear of 97% of the population is easily used by predators in all areas of life, from politics, jobs, families, to international relations. The victim is afraid that reviewing and appointing of acts and character of the abuser will threaten its own safety, financial, social, emotional or spiritual. Permanent mobbing of predator leaves a lasting mark on the hippocampus in the brain, where it is stored as a deep fear of disobedience to any authority.

Those 3% who have the character, consciousness and conscience to resist the violence publicly, they are often attacked by those 80% who do not dare to look at the mirror of their own cowardice. Often, those who are the greatest victims, experience the collapse of personality and their fear completely blocks their cortex – a zone of common sense, breaking their will power to offer any resistance. In order to survive at all as persons, they have to deny before themselves and the others any evil that comes from the abuser and they become his greatest defenders.

Even greater protectors of the predator are those who expect to get big personal benefit from him – careerists, opportunists and material, moral and spiritual poor persons. In spirituality, the fear of personal disobedience towards spiritual authority is associated with the fear of losing social security, loss of spiritual belonging, and even loss of God and the dream of eternal salvation.

Gnev pravednika

Religiozni imaju pravo na još jedno oružje uskraćeno ateistima – gnev pravednika. Onda mirne savesti mogu da mrze, prete, bacaju kletve u ime svoga svevolećeg boga, pa bogami i da ubiju ako im vlastita pravednost bude dovoljno ubedljiva ili profitabilna. Dragi moji, ako je vaš bog uvredljiv onda nešto nije u redu ili sa njim ili sa vama – najverovatnije sa oboma.

***

Righteous anger

Religious people have right to one more weapon, the atheists are deprived of – the righteous anger. Then, with clear conscience they may hate, threaten, throw curse in the name of their beloved god, and even kill if their own rightness is sufficiently convincing or profitable. My dear friends, if your god is offensive, then there is something wrong with him or with you – most likely with both.

Priroda ljubavi

Svaka ljubav je žudnja za proširenjem. Mi smo iz dubina nesvesnog primorani da tragamo za vlastitom izvornom širinom jastva, a svaka je ljubav nagonski tok ka sigurnosti stečenoj proširenjem sebe kroz nekog drugog ili kroz nešto drugo. Krajnji cilj svakog bića je da se izbavi klaustrofobičnog osećanja vlastite ograničenosti i dosegne punoću trajne ispunjenosti.

Mi ne volimo fenomen u koji smo zaljubljeni, mi volimo upotpunjenje koje nam taj fenomen donosi ili bolje rečeno kome se nadamo. Vremenom uvidimo da smo se kroz ljubav sveta obogatili manje ili više, ali isto tako znamo ili naslućujemo da to nije dovoljno. Zato je za upotpunjenost ljudskog života neophodna i ljubav i za ono što je samo celo – ljubav za samospoznaju.

***

Nature of love

Every love is a longing for expansion. From the depths of the unconscious we are forcedto seek our own original dimension of self,and each love is instinctive flow to the security, acquired by the expansion of ourselves through someone or somethingelse. The ultimate goal of every human beingis to relieve itself from claustrophobic feeling of its own limitation and to reach the fullnessof lasting fulfillment.

We do not like phenomenon in which we are in love, we love the complement brought by that phenomenon, or better to say, the complement we hope we will get. Over time,we realize that, more or less, we enriched ourselves through love of the world but we also know or suspect that it is not enough.That is why, for the completeness of human life, love for that which is whole by itself is also necessary – a love for self-realization.

Prepoznavanje istinskog roditelja u sebi

Ljudi su deca razvedenih roditelja, rođeni u razvodu svesti i energije. Život je nagonsko traganje za istinskim roditeljem, a joga je nauka o prepoznavanju vlastite DNK i roditelja u sebi samom. Prolazimo kroz četiri osnovne matematičke radnje – život nastaje deljenjem celog, pa umnožavanjem podeljenog, pa iskustvenim razvojem svesti oduzimanjem onoga što spoznajemo da nismo istinski, do sabiranja vlastitog bića u ono što istinski jesmo. Ta sabranost u onome što stvarno jesmo se naziva – Jog.

***

Recognition of the true parent in ourselves

People are the children of divorced parents, born in the divorce of consciousness and energy. Life is an instinctive search for the true parent, and yoga is the science of recognition of our own DNA and parent in ourselves. We pass through the four basic mathematical operations – life is created by division of the whole, then by multiplication of the divided and then by empirical development of consciousness – through subtraction of what we recognize that we are not in reality to pulling ourselves together in that what we truly are. The recollection in that what we really are is called – Yog.

Prihvatanje istine

Čovek živi u stalnom rascepu između istine koju nedvosmisleno zna i želje da bude prihvaćen od šireg kolektiva. Taj rascep produbljuje potreba, i kolektiva i pojedinca, da se ne bavi istinom ako mu ona odgovara ili da se ne bavi istinom ako bi mu to ugrozilo društvenu ili materijalnu sigurnost.

Tada se i pojedinac i kolektiv agresivno bave onima koji se bave istinom kao takvom i time još dramatičnije guraju sebe u teskobnu tamu gašenja savesti.

Sposobnost da se sagledava i prihvata istina je sposobnost da zanemarimo kalkulatorski strah od istine koja nas može ugroziti. Oslobođeni straha oslobođeni smo svoje najveće nesreće – neznanja. Istina je fenomen koji oslobađa beskrajan prostor bića – prostor onoliko suptilno neizmeran i neprolazan koliko je suptilna istina koju se usuđujemo da sagledamo. Širina je sloboda i sloboda je širina.

Sreća je prostor i prostor je sreća. To je stalni odnos između anande i akaše. Oba fenomena su ontološki beskrajna i cilj i žudnja svesti je da to spozna. Proširujući svest o vlastitom telu, dahu, psihi, umu i intelektu, svest postaje svesnija sebe same. Uranjajući daranom i djanom u sve suptilnije samadije, svest doseže ono iz čega sve ishodi a ono ne ishodi ni iz čega i kroz – Darma mega samadi – spoznaje vlastitu celovitost onog jedinog što postoji – Eko ham – Ja sam Jedno Jedino!

***

Acceptance of truth

Man lives in a permanent gap between the truth he unequivocally knows and a desire to be accepted by the wider collective. That gap is deepen by need, both of the collective and individual, not to deal with the truth if it does not suit him or not to deal with the truth if it would endanger his social or financial security.

Then, both the individual and collective aggressively deal with those who are dealing with truth as such and thus push themselves even more dramatically in anxiously darkness of closing down of conscience.

The ability to perceive and to accept the truth is the ability to ignore calculating fear from the truth that could endanger us. Being free from the fear, we are free from the biggest accident – ignorance. The truth is the phenomenon which release endless space of being – the space as subtly immense and endless as subtle is the truth we dare to perceive. Boundless is freedom and freedom is the boundless.

Happiness is space and space is happiness. It is a permanent relationship between Ananda and Akasha. Both phenomena are ontologically endless and goal and longing of the consciousness is to recognize that. Expanding awareness of one’s own body, breath, psyche, mind and intellect, the consciousness becomes more aware of itself. Immersing by dharana and gyana in more subtle samadhis, the consciousness reaches that from which everything outcomes and that comes out from nothing and through – Dharma Mega Samadhi – realizes its own integrity of the only existing one – Eko ham – I am the Only One!

Kosmička igra kao borba za teritoriju

Cela kosmička igra je borba za teritoriju zbog resursa i borba za resurse zbog teritorije. Za jogija je vlastito telo najbitnija teritorija sa beskrajnim resursima. Spoznajući jogom dubinu i raskoš resursa proširuje se i svest o neograničenosti teritorije koja je čovek. Svest kao najveličanstveniji resurs koristi telo kao odskočnu dasku za vlastito proširenje samospoznajom.

***

The cosmic game as a battle for territory

The whole cosmic game is a battle for territory due to resources and battle for resources due to the territory. For yogi his own body is the most important territory with endless resources. Recognizing the depth and luxury of resources through yoga, the consciousness on limitlessness of the territory that is man also expands. Consciousness as the most magnificent resource uses the body as a springboard for its own expansion by self-knowledge.